AKTUALNE projekty

1. 
Projekt

"Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne
dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi"
 

- udzielanie bezpiecznego schronienia dla osób pokrzywdzonych w procederze handlu ludźmi.
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją LaStrada.
 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Realizacja: 01.01.2017 - 31.12.2017 r.
 

 www.kcik.pl
www.handelludzmi.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.    

 

Projekt "Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet i ich dzieci dotkniętych współczesnymi formami niewolnictwa lub innymi formami przemocy"
 
 
Projekt adresowany jest do kobiet oraz ich dzieci będących mieszkańcami Katowic lub przebywających na terenie miasta Katowice, dotkniętych trudną /kryzysową sytuacją życiową tj. ofiary przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej), handlu ludźmi, prostytucji.
 

Projekt jest współfinasowany ze środków budżetu Miasta Katowice.

Realizacja: do 15.12.2017 r.
Nabór: ciągły przez cały okres realizacji projektu!
 
 
Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice.
 
Oferowane są bezpłatne porady:
 
 - prawne
 - psychologiczne
 - terapia

 
Zapisy na porady od pon.- pt. w godz. 8.00 - 16.00:
 
 - tel. 32 255 38 69
 - mailowo: punkt@po-moc.pl
 - osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice
 
 
ZAPRASZAMY !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

3. Projekt „Zapewnienie pobytu i gotowości do zapewnienia pobytu dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych - dofinansowanie pobytu (osobodnia) i zapewnienie schronienia dla mieszkanek Katowic (wraz z dziećmi), będących w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych lub doświadczających przemocy.”
Zlecenie realizacji zadania publicznego przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Realizacja: od 01.01.2016r. do 31.12.2017 r.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
4. Projekt „WOŁANIE O POMOC” 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations
w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 
 
Projekt pt. „WOŁANIE O POMOC”
jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia (wraz z rodzicem/opiekunem), które doświadczyły przemocy- seksualnej, fizycznej, psychicznej. Beneficjentami projektu mogą być mieszkańcy woj. śląskiego.
 
Cel projektu: bezpłatna pomoc terapeutyczna i prawna osobom małoletnim i ich rodzinom – ofiarom przemocy (seksualnej, fizycznej, psychicznej).
Nabór uczestników do projektu trwa od 01.09.2016 r.
Realizacja projektu: od 01.09.2016 do 28.02.2017 r.
Projekt realizowany jest w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia przy ul. Krasińskiego 21,
40-019 Katowice.
 
W ramach projektu, beneficjentom oferowane są bezpłatne porady/konsultacje:
 - prawne,
 - terapeutyczne,
oraz warsztaty profilaktyczne
 
Zapisów do udziału w projekcie można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00:
 - telefonicznie: 32 255- 38- 69,
 - mailowo: biuro@po-moc.pl,
 - osobiście: ul. Krasińskiego 21, Katowice.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznaj również zakończone realizacje - zakładka: Projekty zrealizowane