Regulamin uczestnictwa w projekcie "Kryzys początkiem nowego..." oraz formularz zgłoszeniowy!!!


REGULAMIN UCZESTNICTWA (pdf)
W RAMACH PROJEKTU „KRYZYS POCZĄTKIEM NOWEGO”

Rozdział I
Przepisy wstępne

§ 1

1.      Celem Regulaminu jest ustalenie jednolitych zasad rekrutacji i wyboru uczestniczek oraz zasad uczestnictwa w projekcie „Kryzys początkiem nowego”.

2.      Projekt „Kryzys początkiem nowego” realizowany przez Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci (nazwa skrócona: Stowarzyszenie Po MOC, zwany dalej „Realizatorem”) jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.      Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Po MOC, ul. Z. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice, tel. 32 255-38-69, e-mail: biuro@po-moc.pl
4.      Termin realizacji projektu: 01.08.2013- 30.06.2015 (I edycja: 01.08.2013-30.06.2014, II edycja: 01.07.2014-30.06.2015).
5.      Realizator Projektu będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie 20 kobiet wykluczonych społecznie (z powodu m.in. bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi, samotności rodzicielskiej, prostytucji) w tym 12 kobiet będzie miało możliwość przebywania w Ośrodku Realizatora na czas realizacji danej edycji projektu.

§ 2
Warunki uczestnictwa
1.      Uczestniczkami Projektu mogą być kobiety (oraz ich dzieci), które wyrażą zgodę na udział w projekcie i spełniają łącznie kryteria rekrutacji:
a)      w chwili wejścia do projektu znajdują się w przedziale wiekowym 15-64,
b)      pozostają bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo,
c)      są zagrożone wykluczeniem społecznym, co najmniej z jednego z powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późń zm.)
d)      są mieszkankami województwa śląskiego.
2.      Kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie zapisów w deklaracji uczestnictwa podczas spotkania ze specjalista ds. rekrutacji .
 
 
§ 3
Zasady rekrutacji
1.      Do udziału w projekcie potencjalne uczestniczki mogą zgłaszać się w terminie:
a)      od 01-31 sierpnia 2013 r.- I edycja
b)      od 01-31 lipiec 2014 r. – II edycja
 
2.      Zgłoszenia mogą odbywać się :
a)      telefonicznie: nr tel. 32 255-38-69
b)      osobiście w Biurze Projektu
c)      pocztą tradycyjną bądź e-mailem
 
3.      Warunkiem umówienia się na spotkanie rekrutacyjne ze specjalistą ds. rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu.
4.    Decyzję o zakwalifikowaniu uczestniczki do projektu podejmuje specjalista ds. rekrutacji na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych .
5.    Specjalista ds. rekrutacji sporządzi listę uczestniczek projektu oraz listę osób rezerwowych, ubiegających się o udział w projekcie, z której będzie można skorzystać w przypadku rezygnacji uczestniczki, ż listy głównej.
6.    Uczestniczkom  projektu (oraz ich dzieciom), które mają status bezdomnej Realizator może zaproponować  bezpłatne miejsce z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Ośrodku Realizatora.
 
§ 4
 
Obowiązki osób zakwalifikowanych do projektu
1.      Osoba zakwalifikowana do projektu ma obowiązek podpisać wszystkie dokumenty rekrutacyjne. Realizator zastrzega sobie prawo do wniesienia innych dokumentów, wynikających ze specyfiki Projektu.
2.      W przypadku niespełnienia powyższych obowiązków Realizator ma prawo skreślić osobę z listy zakwalifikowanych do projektu. W takiej sytuacji, do projektu zostanie zakwalifikowana według kolejności osoba z listy rezerwowej.
 
§ 5
 
Prawa i obowiązku Uczestniczek Projektu
1.      W trakcie uczestnictwa w Projekcie Uczestniczka ma prawo do nieodpłatnego:
a)      korzystania ze wsparcia zaplanowanego w projekcie,
b)      otrzymania materiałów z zajęć warsztatowych czy indywidualnych
c)      otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Projektu lub jego części (np. doradztwa zawodowego lub innych przewidzianych projektem zajęć),
d)      otrzymania zaświadczenia z odbytego stażu wraz z opinią pracodawcy i opisem wykonywanych w tym czasie zadań,
e)      zamieszkania (wraz z dziećmi) w Ośrodku Realizatora oraz otrzymania wyżywienia w przypadku gdy jest bezdomna.
Ponadto Uczestniczka Projektu ma prawo do 1 absencji łącznie dot. wszystkich zaplanowanych form wsparcia w ramach projektu  bez konieczności usprawiedliwienia swojej nieobecności. Po nieusprawiedliwionym przekroczeniu tego limitu Uczestniczka projektu zostanie uznana za osobę rezygnującą z udziału w Projekcie , ponadto Realizator ma prawo obciążyć ją kosztami uczestnictwa w projekcie. Jeżeli nieobecność będzie spowodowana zasadnymi powodami Realizator może odstąpić od obciążenia uczestniczki kosztami  uczestnictwa w projekcie.
2.      Każda Uczestniczka Projektu ma obowiązek:
a)      regularnego uczestnictwa (w terminach wyznaczonych przez Realizatora) w spotkaniach i zajęciach oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na kartach poradnictwa/ listach obecności,
b)      wypełniania ankiet, formularzy, deklaracji  oraz list dostarczanych przez Realizatora przez cały okres trwania projektu oraz  dostarczania wskazanych przez Realizatora dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,
c)      wypełniania ankiet monitorujących w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu,
d)      udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", ,
e)      współpracy z doradcami/trenerami/opiekunami oraz pracownikami Realizatora,
f)       udziału w kursie oraz stażu i wykonywania pracy w siedzibie podmiotu, u którego będzie odbywał się staż oraz do potwierdzania swojej obecności na liście obecności, każdego dnia stażu. Przed podjęciem stażu, Uczestniczka zobowiązana będzie do podpisania deklaracji o nie przerwaniu zaplanowanego okresu trwania stażu.
Wypełnienie w/w dokumentów przez Uczestniczkę pozwoli Realizatorowi wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych względem IP.
Niespełnienie obowiązków wymienionych w ust. 2 § 5  może skutkować skreśleniem Uczestniczki Projektu z Listy uczestników i zastąpienie osobą z Listy rezerwowej.
3.      Działania pomocowe zaplanowane w ramach projektu będą się odbywać w siedzibie Realizatora tj. w Biurze Projektu , Ośrodku lub w przypadku stażu i kursów w  siedzibie pracodawcy i organizatora.
 
§6
 
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1.    Rezygnacja Uczestniczki z uczestnictwa w Projekcie powinna być usprawiedliwiona zasadnymi powodami (np.  długotrwałą chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim lub szczególnymi przypadkami losowymi nie dającymi się przewidzieć przed rozpoczęciem udziału w Projekcie).
2.    Rezygnacja wymaga pisemnego złożenia oświadczenia woli, które składa się w Biurze Projektu (ul. Z. Krasińskiego 21 w Katowicach).
3.    W przypadku  gdy Uczestniczka naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu uczestnictwa to Realizator ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  Co w konsekwencji pozbawi Uczestniczkę prawa do uczestniczenia w Projekcie i  obciąży ją  kosztami jej uczestnictwa w Projekcie. 
 
 
§ 7
 
Przepisy końcowe
1.        Regulamin Uczestnictwa w projekcie obowiązuje po zaakceptowaniu przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2.        Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
3.        Złożenie Formularza zgłoszeniowego i przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących w regulaminie. jest równoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie.
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf) 
 

 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
 
„Kryzys początkiem nowego”
Angielska motywacja –przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców
Dane osobowe:
 
Imię i Nazwisko:  
 
Adres zameldowania:  
 
Telefon:  
 
Data urodzenia:  
 
 
Zaznacz zgodnie ze stanem faktycznym:
  X
Znajduje się w przedziale wiekowym 15- 64 lat                                              
 
 
Jestem mieszkanką woj. śląskiego
 
 
Jestem osobą bezrobotną/ nieaktywną zawodowo*
 
 
Jestem osobą bezdomną
 
 
Jeśli byłaby taka możliwość, to chciałabym (wraz z dziećmi) zamieszkać w Ośrodku Stowarzyszenia na czas realizacji projektu
 
 
 
 
Oświadczam, że dane zawarte w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Zostałam poinformowana o odpowiedzialności prawnej, jaką ponoszę w przypadku podania nieprawidłowych danych.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. nr ,133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji projektu  „Kryzys początkiem nowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Stowarzyszenie Po MOC z siedzibą przy ul. Krasińskiego 21 w Katowicach.
 
 
 
…………………………                                                                        .............................................          
    Data                                                                                  Podpis Kandydatki na Uczestniczkę Projektu
                                              
 
 
------------
*Bezrobotna- oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.  U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
·  niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
·   nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
·   zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
·  która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.
Nieaktywna zawodowo- oznacza osobę pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotna