Duchowo i modlitewnie

 

Nie zapominaj o modlitwie i łącz się z nami duchowo wychwalając PANA,
bo „wielkie są Jego dzieła i na wieki Jego łaskawość”.
Nie jesteśmy wstanie przeniknąć zamysłów Bożych, zatem oddajemy „wszystko pod Jego stopy”.

 

Razem z nami westchnij i błogosław Boga; wypraszaj i dziękuj w sprawach Jemu wiadomych o niezbędne łaski dla:

  • pokrzywdzonych kobiet i ich dzieci,
  • wolontariuszy i pracowników niosących pomoc krzywdzonym kobietom,
  • wszystkich dobroczyńców, którzy pomagają nam nieść pomoc i ją rozwijać.


Pamiętajmy również w modlitwach o łaskę nawrócenia dla wszystkich tych, którzy: zadają cierpienia, czerpią zyski z krzywdy i nieszczęścia innych osób, dopuszczają się jakiejkolwiek formy przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej lub duchowej.

 

Wszystkim, za wszelką modlitwę serdecznie dziękujemy.

 

08 luty - dzień modlitw, refleksji i działania przeciw handlowi ludziom - pobierz modlitwy: czytanka, modlitwa wiernychmodlitwy na noc czuwaniamodlitwa o wstawiennictwo, droga krzyżowa.


 

18 październik - Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi - pobierz modlitwy czytanka, modlitwa wiernych
modlitwy na noc czuwania, droga krzyżowa.

Duchowa adopcja kobiet w potrzebie1

Macierzyństwo duchowe jest postawą otwartego serca, które zanurzone w miłosiernej miłości Boga, czyni kobietę zdolną do bycia darem i źródłem życia, wrażliwą na potrzeby i sprawy innych, płodną w swym zatroskaniu. Bo jak pisze Jan Paweł II:

 

"Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie w sposób szczególny odnosi się do kobiety - właśnie ze względu na jej kobiecość - i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu." (MD 30)

 

Dlatego też podjęłyśmy dzieło Duchowej Adopcji Kobiet. Chcemy przyjmować do serca kobiety, które znalazły się w trudnych sytuacjach i potrzebują pomocy, przytulając je ciepło do swego "matczynego łona", bez stawiania warunków, w pełnej akceptacji oraz szacunku, by wspierając modlitwą, cierpieniem i posługą rodzić do nowego życia w mocy Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

W rozważaniach na temat godności kobiety Jan Paweł II zauważa, że:
"w Duchu bowiem Chrystusa może ona odkryć pełne znaczenie swojej kobiecości, stać się w ten sposób bezinteresownym darem dla drugich i odnaleźć samą siebie" (MD 31).


Panie Jezu, Ty każdego człowieka powołujesz,
aby wrażliwy na znaki czasu i świadomy różnych zagrożeń świata,
otoczył szczególną troską ludzi potrzebujących pomocy.
Znakiem naszego czasu jest trudna sytuacja
i liczne cierpienia wielu kobiet.
Ty zapraszasz mnie, abym stała się wobec nich,
świadkiem Twego nieogarnionego miłosierdzia.
Wsparta Twoją łaską, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej,
pragnę objąć duchową adopcją i ofiarować moją miłość, cierpienie
oraz wszelkie prace w intencji..............
Panie, proszę poślij swoich Aniołów,
by strzegli ją na każdej z wybranych przez Ciebie dróg.
Amen.

 

Wszystkich pragnących włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Kobiet,by wspierać modlitwą oraz ofiarować w konkretnej intencji swoje cierpienia, prace i modlitwy, prosimy o kontakt:  

 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (SMI)

 

ul. Z. Krasińskiego 21, 40-019 Katowice

e-mail: marianki@katowice.opoka.org.pl lub
smterenia12@op.pl
 

Więcej o Zgromadzeniu: www.marianki.katowice.opoka.org.pl

 


1 Artykuł cyt. za zgodą SMI, źródło: http://www.zakony.pl/index.php?c=3&i=71