Misja i cele Stowarzyszenia
 
Misją Stowarzyszenia jest:
 
 
Cele i formy działania -  zgodnie ze statutem Stowarzyszenia:

 

Art. 7
Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom.
 

Celami szczegółowymi są:

 1. udzielanie pomocy stacjonarnej w formie zapewnienia całodobowego schronienia dla krzywdzonych kobiet i dzieci;
 2. udzielanie pomocy doraźnej w formie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, porad prawnych, doradztwa zawodowego i innych;
 3. prowadzenie i rozwijanie pracy metodą streetwork, zwłaszcza wśród kobiet będących handlu i przymusowej prostytucji;
 4. pogłębienie świadomości profilaktycznej i uwrażliwienia młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, przymusową prostytucją lub innymi formami wykorzystania seksualnego;
 5. szkolenie i prowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się pomocą społeczną.
 6. prowadzenie świetlic dla dzieci”


Art. 8
„Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie pomocy, opieki, współpracy, działalności informacyjnej, edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej lub popularyzatorskiej w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 7. działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
 8. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. upowszechnienie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 10. promocji i organizacji wolontariatu
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienie praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania lub mającym związek z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 15. porządku bezpieczeństwa publicznego”.

Jeśli chcesz:
 • zapoznać się z pełną treścią Statutu Stowarzyszenia Po MOC (tekst jednolity z 24.05.2014 r.) - pobierz go.