Misja i cele Stowarzyszenia
 

Misją Stowarzyszenia jest:

 

kompleksowa pomoc kobiecie w sytuacji kryzysowej poprzez:

 

Cele i formy działania -  zgodnie ze statutem Stowarzyszenia:

 

Art. 7
"Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom.

 

Celami szczegółowymi są:


        1. udzielanie pomocy stacjonarnej w formie zapewnienia całodobowego             
            schronienia dla krzywdzonych kobiet i dzieci;   
         
        2. udzielanie pomocy doraźnej w formie wsparcia terapeutycznego,       
            psychologicznego, porad  prawnych, doradztwa zawodowego i innych;
         
        3. prowadzenie i rozwijanie pracy metodą streetwork, zwłaszcza wśród kobiet
            będących handlu i przymusowej prostytucji;

        4. pogłębienie świadomości profilaktycznej i uwrażliwienia młodych ludzi na
            temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi, przymusową prostytucją lub
            innymi formami wykorzystania seksualnego;
       
        5. szkolenie i prowadzenie warsztatów dla osób zajmujących się pomocą
            społeczną

        6. prowadzenie świetlic dla dzieci

        7.  prowadzenie żłobka i oddziału przedszkola 

        8. działalność na rzercz rodziny"       


Art. 8
„Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie i prowadzenie pomocy, opieki, współpracy, działalności informacyjnej, edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej lub popularyzatorskiej w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 3. działalności charytatywnej;

 4. ochrony i promocji zdrowia;

 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 6. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 7. działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;

 8. wypoczynku dzieci i młodzieży;

 9. upowszechnienie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

 10. promocji i organizacji wolontariatu

 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienie praw dziecka;

 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania lub mającym związek z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia

 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

     15. porządku bezpieczeństwa publicznegoporządku bezpieczeństwa publicznego.           

     16.  działalność na rzecz osób w wieku emerytanym”.


Jeśli chcesz:

 • zapoznać się z pełną treścią Statutu Stowarzyszenia Po MOC (tekst jednolity z 29.05.2018 r.) - pobierz go.