MSW


Stowarzyszenie realizuje w partnerstwie z Fundacją LaStrada projekt zlecony przez Ministra Spraw Wewnętrznych - Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi - www.kcik.pl 

Stowarzyszenie przynależy do Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przy MSW oraz grup roboczych dotyczących udzielania profesjonalengo i kompleksowego wsparcia ofiarom handlu ludźmi działających w Departamencie Polityki Migracyjnej MSW.

www.handelludzmi.eu