Projekty zrealizowane
Stowarzyszenie od początku swojej działalności zrealizowało i realizuje wiele projektów, dzięki którym możliwe było i jest organizowanie odpowiedniej pomocy dla naszych beneficjentów, a także stały rozwój Stowarzyszenia.
 
Jeszcze raz wszystkim donatorom i sponsorom uprzejmie dziękujemy za zaufanie, przejawiające się w powierzeniu swoich funduszy na realizację misji Stowarzyszenia.
 
Zapraszamy do zapoznania się:
  • z projektami realizowanymi przez nas obecnie – w zakładce: Aktualne projekty
  • ze wszystkimi naszymi obecnymi Sponsorami i Dobroczyńcami - w zakładce: Nasi Sponsorzy
A poniżej przedstawiamy zakończone realizacje: 

 
Rok/lata realizacji projektu Donator/Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania Tytuł projektu Informacja o projekcie
01.01.2017
-31.12.2017
Ministerswo Spraw Wewnętrznych i Administracji   "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi" Udzielenie schronienia kobietom lub kobietom z dziećmi - ofiarom handlu ludźmi. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacja La Strada.
15.02.2017-15.12.2017 Urząd Miasta Katowice   "Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet i ich dzieci dotkniętych współczesnymi formami niewolnictwa lub innymi formami przemocy"  
10.02.2017-31.12.2017 RENATE   "English language course for workers and inhabitans of shelter"  
2017 Renovabis   "Budowa Placówki Opiekuńczo-Rozwojowej im. Św. Józefa"  
01.01.2016 - 31.12.2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach   "Zapewnienie pobytu i gotowości do zapewnienia pobytu dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych"  

01.09.2016 -
28.02.2017
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę   "Wołanie o pomoc" Porady prawne, terapaia oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży do 18 r. życia - ofiar przemocy wraz z rodzicami. 
01.01.2016 - 31.12.2016 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi udzielenie schornienia kobietom lub kobietom z dziecmi - ofiarom handlu ludźmi. Projekt realizowany w partnerstwei z Fundacją La Strada.
01.10-31.12
2015
Fundacja Dzieci Niczyje   „Wołanie o pomoc” Pomoc psychologiczna, terapia dla dzieci poniżej 17 lat, wsparcie i pomoc prawna dla opiekunów.
18-31.12
2015
Urząd Miasta Katowice   Cicha noc, świeta noc – spotkanie Bożonarodzeniowe dla kobiet wraz z dziećmi z doświadczaniem przemocy Organizacja wieczerzy wigilijnej dla beneficjentek Stowarzyszenia.
01.01 - 31.12. 2015 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi Udzielenie bezpiecznego, całodobowego schronienia ofiarom handlu ludźmi - kobietom, także z dziećmi. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją La Strada.
01.04-31.07
      2015
Urząd Gminy Lubliniec   "Festyn profilaktyczny W górę serca" Celem zorganizowanego festynu była promocja przeciwdziałania patologiom społecznym.
01.03.-31.12
      2015
Urząd Miasta Katowice   "Poradnictwo specjalistyczne dla kobiet dotkniętych prostytucją, handlem ludźmi i przemocą" W projekcie wzięło udział 39 kobiet, udzielono 250 g. porad prawnych oraz 144 godz. terapii indywidualnej.
01.08.2013 - 30.06.2015 Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska
967.870 zł "Kryzys początkiem nowego..." Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet z woj. śląskiego.
01.07.2014 do 31.12.2014 RENATE 2.000 Euro  "Wsparcie w usamodzielnieniu ofiar handlu ludźmi" Celem projektu było wsparcie kobiet uwikłanych w handel ludźmi, które zakończyły pobyt w ośrodku i chcą się usamodzielnić - pomoc w opłaceniu i doposażeniu mieszkań.
01.01.2014 - 31.12.2014 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi Udzielenie bezpiecznego, całodobowego schronienia ofiarom handlu ludźmi – kobietom, także z dziećmi. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją La Strada.
01.08.2013 do 01.04.2014 STICHTING BLAUW 10.000 Euro „Wesoły Świat Dziecka” Celem projektu była modernizacja i adaptacja łazienek do potrzeb dzieci,
rozbudowa placu zabaw,
organizacja wypoczynku
podczas wakacji.
06.06.2013 do
06.06.2014
ZAKON MALTAŃSKI POLSKA 5.000 US$ “Mój nowy kolorowy świat”  Celem projektu była praca arteterapeutyczna z mieszkańcami ośrodka, renowacja ośrodka i placu zabaw dla dzieci.
01.09.2012 do 31.08.2013 RENOVABIS 22.000 Euro BAKHITA – ogólnopolska zakonna sieć wsparcia dla ofiar handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji Celem projektu było stworzenie sieci wsparcia w Polsce dla ofiar handlu ludźmi. Projekt podzielony był na dwa etapy – przeszkolenie i przygotowanie osób (gł. sióstr zakonnych), które będą prowadziły anonimowe punkty interwencyjne dla ofiar w całej Polsce oraz wsparcie 10 ofiar handlu ludźmi.
2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   KCIK - Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi Udzielenie bezpiecznego, całodobowego schronienia polskim lub cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi - kobietom, także z dziećmi.
Projekt relaizowany w partnerstwie z Fundacją La Strada.
26.09.2012 do 31.12.2012  ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI   Aktywne wsparcie w wyprowadzeniu z bezdomności kobiet przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wychowawczym  dla ofiar przemocy i handlu ludźmi.  
01.09.2012 do 31.12.2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI   Punkt Konsultacyjny "Po MOC" Więcej możliwości pomocy dla kobiet, mieszkanek woj. śląskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
01.07.2012 do 31.12.2012  ROPS   Pomoc dla skrzywdzonych kobiet - Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Po MOC Grupę adresatów niniejszego projektu stanowiły krzywdzone kobiety (i ich dzieci) będące ofiarami przemocy, a jednocześnie w wyniku doznawanej przemocy zagrożone lub dotknięte współuzależnieniem. Liczba beneficjentów obejmowała min. 60 osób. Projekt  zapewniał beneficjentkom dostęp do poradnictwa specjalistycznego oraz grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne.
01.03.2011r. do 29.02.2012r.  
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
359.988,00 PLN Kobieta nie jest na sprzedaż
 
Projekt był adresowany  do 12 kobiet - ofiar handlu ludźmi zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, które objęte są bezpłatną i kompleksową pomocą terapeutyczną, prawną i zawodową. Jego głównym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestniczek projektu. Uczestniczki projektu zostały objęte wsparciem case managerów (opiekunów towarzyszących w przezwyciężaniu trudności związanych z powrotem do aktywności społecznej i zawodowej). www.Kobieta.Po-MOC.pl
01.02.2006r.
do 31.12.2013r.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach
28,00 złotych / dobę od osoby
(mieszkanki Katowic)
Zapewnienie pobytu i gotowości do zapewnienia pobytu dla kobiet i kobiet z dziećmi (mieszkanek Katowic) znajdujących się w sytuacjach kryzysowych Cel: zapewnienie kompleksowej pomocy dla kobiet wyłącznie mieszkanek Katowic ofiar przemocy w rodzinie oraz ich dzieci, a także dziewcząt i kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą seksualna oraz prostytucją.
Zadania: udzielenie schronienia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, zapewnienie wyżywienia, wszelkiej dostępnej pomocy, w tym psychologiczno- terapeutycznej, prawnej, socjalnej i medycznej, aktywizacji zawodowej i readaptacji społecznej.
Z pomocy w skorzystało: w 2006r. - 16 osób, w 2007r. - 19 osób, w 2008r. - 12 osób.
01.06.2010r. do 31.05.2011r. Conrad N. Hilton Fund For Sisters 11.860,00
$
Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Wsparcie funkcjonowania projektu
01.04.2010r. do 01.04.2011r.  
 
Renovabis
25.000,00
EURO
Ciepły i bezpieczny kąt - wsparcie dla bezdomnych kobiet,ofiar przemocy, handlu ludźmi i innych form komercyjnych wykorzystań seksualnych Wsparcie funkcjonowania Ośrodka, wydanie książki "Przewodnik Streetworkera", przebudowa serwisu www.po-moc.pl  
13.01.2010r.
do 13.01.2011r.
ONZ, OHCHR
(The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)
11.030,00 $ Nadzieja – kompleksowa pomoc dla kobiet, ofiar handlu ludźmi Dofinansowanie funkcjonowania całodobowego Ośrodka dla kobiet ofiar handlu ludźmi.
17.05.2010
do 31.12.2010r.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
23.750,00 PLN Przełamać niemoc - Punkt Konsultacyjny dla Krzywdzonych Kobiet i ich Rodzin Pomoc prawna i psychologiczna dla 24 kobiet ofiar przemocy, 480 godzin dyżurów „pierwszego kontaktu”,  48 godz. indywidualnych porad prawnych, 96 godz. indywidualnych porad terapeutycznych i psychologicznych.
01.08.2010
do
31.10.2010r.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
15.000,00 PLN Streetworker – wolontariusz w służbie społecznej Warsztat z metody streetwork:
11-13 października, uczestników: 14 pracowników i wolontariuszy instytucji integracji i pomocy społecznej z terenu województwa opolskiego
02.08.2010
do 27.09.2010r.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
5.750,00 PLN Bez lęku HIV/AIDS. Szkolenie dla wolontariuszy i pracowników pomagających ofiarom przymuszonej prostytucji Szkolenie dla wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia:
4-5 września, uczestników: 18 osób
21-29.
08.2010r.
 

Urząd Miasta Katowice
&
Fundacja BRE Banku
9.999,45 PLN
+
5000,00 PLN
Na kwitnącej łące. Regeneracyjno-przeżyciowy wyjazd dla kobiet (wraz z dziećmi) z doświadczeniem przemocy 9 dniowy wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej dla 15 kobiet (i ich dzieci) będących ofiarami różnych form przemocy – mieszkanek i byłych mieszkanek Ośrodka.
15.03.2010
do 31.07.2010r.
 
Urząd Miejski
w Bytomiu
 9.500,00 PLN Wzrost kompetencji bytomskich profesjonalistów w pracy profilaktycznej oraz naprawczej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną współczesnymi formami patologii społecznej Szkolenie:
17-18 czerwca 2010r., „Prostytucja – przymus czy dobrowolność?”, uczestników: 23 osoby.  
01.03.2010 do 30.06.2010r.  
Urząd Miasta Katowice
 12.000,00 PLN  Wzrost kompetencji profesjonalistów w pracy z młodzieżą zagrożoną współczesnymi formami przemocy: przymuszoną prostytucją i handlem ludźmi Dwa warsztaty:
7-8 czerwca 2010r., „Prostytucja – przymus czy dobrowolność?”, uczestników: 16 osób
10-11 czerwca 2010r., „Zjawisko handlu ludźmi. Rozpoznanie ofiar i skali procederu”, uczestników: 11 osób.
2010  
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
50.868,00 PLN Program poradnictwa specjalistycznego udzielanego kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą domowa oraz ich rodzinom M.in.: dostęp do fachowej i praktycznej informacji, dyżury streetwork, specjalistyczna pomoc psychologiczno-terapeutyczna indywidualna i grupowa, prawna, doradztwo zawodowe, bezpieczne schronienie w Ośrodku dla kobiet ofiar przemocy, HL i PP.
Uczestników: 437 kobiet (w tym kobiet z dziećmi), ponad 2.790,5 godzin doradztwa/pomocy.
 2009  
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
 13.500,00 PLN Rodzina to jest siła  
 2009  
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
 9.000,00 PLN Fundamenty mojego domu – Program zmierzający do usamodzielniania się kobiet dotkniętych prostytucją  
 2009
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
54.000,00 PLN
(projekt kontynuowany w 2010r.)
Program poradnictwa specjalistycznego udzielanego kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą domowa oraz ich rodzinom  
 2009 AK KiPro -
Arbeitskreis gegen Kinderprostitution und Menschenhandel
  Przeciwdziałanie handlowi i ludźmi  
 2008
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
 
45.000,00 PLN
(projekt kontynuowany w 2009r.)
Program poradnictwa specjalistycznego udzielanego kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą domowa oraz ich rodzinom Liczba udzielonych konsultacji: streetworking 164 godziny, konsultacje prawne 382 godzin, konsultacje lekarskie 118 godzin, konsultacje i zajęcia z pedagogami/psychologami 961 godzin, terapia indywidualna281 godzin, zajęcia grupowe z rękodzieła 169 godzin, aktywizacja zawodowa          406 godzin.
Średnio miesięcznie z pomocy skorzystało 127 osób.
 2008 The International Women’s Group(IWG)   W kierunku stabilizacji Pomoc rzeczowa i doposażenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. 
 2008 SRTV - Duch Foundation of Religious Against Trafficking i Women   HUMAN TRAFFIC – NO!  
2008  
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
15.900,00 PLN Najważniejszy Pierwszy Krok Kompleksową pomocą zostały objęte kobiety oraz kobiety z dziećmi w kryzysowej sytuacji, ofiary przemocy w rodzinie, również dotknięte przemocą seksualną (całodobowe schronienie, poradnictwo, opieka psychologa, praca socjalna, aktywizacja zawodowa, zajęcia readaptacji społecznej).
W projekcie uczestniczyło: 39 osób ( 17 osób dorosłych i  22 dzieci).
2008  
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
35.200,00 PLN AKTYWNA JESIEŃ – tworzenie warunków do pracy w domu i ogrodzie Główny cel: aktywizacja zawodowa poprzez przygotowanie warunków do pracy w domu i ogrodzie (projekt zagospodarowania ogrodu) oraz przeprowadzenie zajęć aktywizujących (nauka gospodarowania, pielęgnacja roślin doniczkowych i prace w ogrodzie, spotkania z doradcą zawodowym, arteterapia,
W projekcie uczestniczyło: 22 osób (13 kobiet i 9 dzieci).
2008  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach
ul. Jagiellońska 17,
40-032 Katowice
13.500,00 PLN Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Kompleksowa pomoc kobietom i kobietom z dziećmi, ofiarom przemocy domowej.
W projekcie wzięło udział 17 mieszkanek Ośrodka  wraz z dziećmi (8 kobiet, 9 dzieci) oraz 18 podopiecznych, które zakończyły już swój pobyt w Ośrodku.
2008  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
33.500,00 PLN NADZIEJA – w kierunku bezpieczeństwa i samodzielności Kompleksową pomocą zostały objęte kobiety oraz kobiety z dziećmi w kryzysowej sytuacji, ofiary przemocy w rodzinie, również dotknięte przemocą seksualną (całodobowe schronienie, poradnictwo, opieka psychologa, praca socjalna, aktywizacja zawodowa, zajęcia readaptacji społecznej).
W projekcie wzięło udział 29 osób, w tym 11 kobiet i 18 dzieci.
2008  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
FIO
115.000,00 PLN Na drodze zmian – całościowy program pomocy kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą oraz ich rodzinom Głównym celem projektu było stworzenie kobietom (ofiarom przemocy, przymuszonej prostytucji, handlu ludźmi) oraz ich dzieciom możliwości zmiany sytuacji życiowej.
W projekcie uczestniczyło: 37 osób, w tym 21 kobiet i 16 dzieci.
2007  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
37.119,50 PLN KU ZMIANOM - w kierunku bezpieczeństwa i samodzielności Kompleksową pomocą zostały objęte kobiety oraz kobiety z dziećmi w kryzysowej sytuacji, ofiary przemocy w rodzinie, również dotknięte przemocą seksualną (całodobowe schronienie, poradnictwo, opieka psychologa, praca socjalna, aktywizacja zawodowa, zajęcia readaptacji społecznej). W projekcie wzięło udział: 29 osób, w tym 11 kobiet i 18 dzieci.
2007  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
FIO
56.171,84 PLN Odważnie w życie Działania pomocowe dla kobiet i ich dzieci - ofiary przemocy w rodzinie, zagrożone i dotknięte przemocą seksualna oraz prostytucją, ofiary handlu kobietami i miały charakter wsparcia psychologicznego, pomocy socjalnej, fachowej pomocy prawnej, medycznej, aktywizacji zawodowej. Program obejmował 16 bezpośrednich odbiorców. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, pracę w grupie edukacyjnej, grupie wsparcia, umożliwiliśmy usamodzielnienie się trzem kobietom.
2007  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach
ul. Jagiellońska 17,
40-032 Katowice
72.864,00 PLN "Pomóc sobie" - całościowy program pomocy kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą oraz ich rodzinom Projekt obejmował min. pracę uliczną, konsultacje prawnika, lekarza, pedagoga, psychologa, terapeutę, zajęcia grupowe (profilaktyka przemocy, społeczność, grupy wsparcia) oraz aktywizację zawodową (szkolenia, praktyki, nauka rękodzielnictwa, pomoc w znalezieniu pracy).
Przy realizacji niniejszego zadania przepracowano łącznie 4.999 godzin, a pracą indywidualną i grupową objęto 1.529 osób.
2007  
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
35.200,00 PLN Mój DOM - moja ostoja Kompleksowa pomoc kobietom i kobietom z dziećmi, ofiarom przemocy domowej. Głównie: aktywizacja zawodowa, tak aby osoby te mogły znaleźć pracę i samodzielnie realizować potrzeby życiowe swoich rodzin. W ramach programu zorganizowano również 10. dniowy wyjazd wakacyjny (terapeutyczno-integracyjny)  z podopiecznymi (16 osób) do Brennej. Zadanie realizowane
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Stowarzyszenia. W programie udział wzięło 32 osoby, w tym 11 kobiet i 21 dzieci.
2006 - 2007
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
8.000,00 PLN Prowadzenie warsztatów profilaktyki w zakresie problematyki przemocy, handlu kobietami w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej oraz ich wychowawców, rodziców Programem objęto 16 szkół ponadgimnazjalnych, 3 szkoły gimnazjalne, 1 fundację oraz 1 grupę akademicką, a w warsztatach i spotkaniach wzięło udział 2.215 uczniów.
 2006/ 2007  Renovabis 
 
(w ramach akcji solidarności niemieckich katolików z ludźmi ze wschodniej i środkowej Europy)
38.073,00 PLN  Mój dom bez przemocy - ośrodek dla kobiet w sytuacjach kryzysowych oraz ich rodzin Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy wyposażono w meble i akcesoria sanitarne, doposażono plac zabaw dla dzieci, sfinansowano wynagrodzenia dla wychowawców w ośrodku.
2006
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
73.040,00 PLN Ku samodzielności i bezpieczeństwu - całościowy program pomocy kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą oraz ich rodzinom Program obejmował min. pracę uliczną, konsultacje prawnika, lekarza, pedagoga, psychologa, terapię, zajęcia grupowe (profilaktyka przemocy, społeczność, grupy wsparcia) oraz aktywizację zawodową (szkolenia, praktyki, nauka rękodzielnictwa, pomoc w znalezieniu pracy).
Przy realizacji niniejszego zadania przepracowano łącznie 5.562 godzin, a pracą indywidualną i grupową objęto 1.766 osoby.
2006 - 2007  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
FIO
26.410,00 PLN (w 2006r.)
+ 38.689,50 PLN (w 2007r.)
Daj sobie szansę W 2006r.: dyżury uliczne, poradnictwo prawne, psychologiczne, terapia, pomoc socjalna, medyczna, zajęcia grupowe, aktywizacja zawodowa, profilaktyka z zakresie przemocy i handlu ludźmi. Działaniami objęto 883 osoby.
W 2007r. kontynuacja działań:dyżury uliczne (290 godz.); poradnictwo prawne, psychologiczne, terapia, pomoc socjalna, medyczna (1427,5 godz.); zajęcia grupowe (374 godz.); aktywizacja zawodowa (525 godz.); profilaktyka z zakresie przemocy i handlu ludźmi (50 godz.). Działaniami objęto 1332 osoby, w tym 464 osoby – działania prewencyjne.
2006 Ministerstwo Polityki Społecznej / Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
10.540,00 PLN Od wolności do samodzielności - program pomocy ofiarom handlu kobietami, przymuszonej prostytucji, przemocy oraz ich rodzinom Działania obejmowały kompleksową pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną, prawną; udział w grupie edukacyjnej, grupie wsparcia, doprowadzenie do usamodzielnienia beneficjentek.
W programie uczestniczyło 5 kobiet oraz 7 dzieci.
2006  
Śląski Urząd Wojewódzkiw Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
15.700,00 PLN Nasz bezpieczny dom Kompleksowa pomoc kobietom i kobietom z dziećmi, ofiarom przemocy domowej.
Duży nacisk położono na aktywizacje zawodową, tak aby osoby te mogły znaleźć pracę i samodzielnie realizować potrzeby życiowe swoich rodzin.
Uczestnicy: 10 kobiet i 12 dzieci.
2006  
Śląski Urząd Wojewódzkiw Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
17.285,44 PLN Mieszkania readaptacyjne jako pomost w kierunku wyjścia z bezdomności kobiet Remont mieszkania readaptacyjnego, przekazanie go do użytku beneficjentce.
Z mieszkania w 2006r. po jego remoncie skorzystała 1 kobieta z 3 dzieci.
2006  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
28.181,99 PLN PO MOC - w kierunku bezpieczeństwa i samodzielności Kompleksowa pomoc: całodobowe schronienie, poradnictwo, praca socjalna, aktywizacja zawodowa, zajęcia readaptacji społecznej.
W programie wzięło udział 27 osób, w tym 15 kobiet i 12 dzieci.
2006 PHARE 2003 / UNIA EUROPEJSKA
Komponent: „Dotacje na rozwój instytucjonalny polskich organizacji samorządowych”. Zadanie: „Puzzle z zadań” – program finansowany z budżetu Programu Phare 2003r.
19.132,22 EURO Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju Organizacja wewnętrzna stowarzyszenia, podniesienie poziomu realizowanych działań, zwiększenie potencjału organizacyjnego.
2006 Conrad N. Hilton Fund For Sisters 10.080,00 $ Magdalena Center Wynagrodzenia dla 2 wychowawców w ośrodku rehabilitacyjno – wychowawczym. Wychowawcy objęli opieką: 41 kobiet i 13 dzieci.
2006 Fundusz Współpracy J.F.K. 21.781,23 EURO Rozwój instytucjonalny Rozwój instytucjonalny i podniesienie standardów działań.
2006 "Program Społeczeństwa Obywatelskiego"
Fundacja Batorego 
ul. Sapieżyńska 10a,
00-215 Warszawa
19.000,00 PLN Kuźnia – dotacja na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych Podnoszenie standardów jakości działań poprzez szkolenia pracowników oraz promocja stowarzyszenia (modernizacja strony internetowej, ulotki i materiały informacyjne).
W szkoleniach wzięło udział 15 osób działających na rzecz Stowarzyszenia.
2005 Stowarzyszenie „WAMA-COOP” z Olsztyna 7.000,00 PLN Promocja ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych jako formy przeciwdziałania bezrobociu Przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń na temat tworzenia spółdzielni socjalnych jako miejsc pracy umożliwiających wyjście z obszarów wykluczenia społecznego na obszarze  województwa śląskiego.
W szkoleniach wzięło udział 131 osób.
2005  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
FIO
15.850,00 PLN W stronę słońca – program pomocy kobietom dotkniętym prostytucją, handlem  kobietami, przemocą oraz ich rodzinom Praca wychowawczo–rehabilitacyjna, poradnictwo i pomoc dla rodzin dotkniętych problemem (w tytule projektu),  realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym.
Uczestnicy: 18 osób, w tym 10 kobiet  i 8 dzieci.
2005  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach
ul. Jagiellońska 17,
40-032 Katowice
17.000,00 PLN Mój dom bez przemocy - ośrodek dla kobiet z dziećmi Projekt obejmował: udzielenie schronienia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, zapewnienie wyżywienia, wszelkiej dostępnej pomocy, w tym psychologiczno-terapeutycznej, prawnej, socjalnej i medycznej, aktywizacje zawodowa i readaptację społeczną.  W sumie uczestniczyło w nim 41 kobiet i 13 dzieci.
2005 Fundacja dla Polski 5.000,00 PLN Mój dom bez ulicy Projekt obejmował pobyt w ośrodku połączony ze szkoleniami i  zajęciami rozwojowymi dla dziewcząt i młodych kobiet, w wieku do 25 lat, ze środowisk niewydolnych wychowawczo.
Uczestnicy: 27 dziewcząt i młodych kobiet oraz 9-ro dzieci.
2005
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
73.040,00 PLN Na drodze zmian - całościowy program pomocy kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą oraz ich rodzinom Program obejmował  min. pracę uliczną, konsultacje prawnika, lekarza, pedagoga, psychologa, terapię, zajęcia grupowe (profilaktyka przemocy, społeczność, grupy wsparcia) oraz aktywizację zawodową (szkolenia, praktyki, nauka rękodzielnictwa, pomoc w znalezieniu pracy).
Przy realizacji niniejszego zadania przepracowano łącznie 4875 godzin, a pracą indywidualną i grupową  objęto 2722 osoby.
2005  
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
17.950,00 PLN Aby na nowo rozpalić ognisko domowe - program dla kobiet z dziećmi w kierunku usamodzielnienia Duży nacisk położono na aktywizacje zawodową, tak aby osoby te mogły znaleźć prace i samodzielnie realizować potrzeby życiowe swoich rodzin.
Zadanie realizowane w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym stowarzyszenia.
Uczestnicy: 10 kobiet i 8 dzieci.
2005  
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice
8.000,00 PLN Prowadzenie warsztatów profilaktyki  w zakresie problematyki przemocy, handlu kobietami w środowisku młodzieży szkolnej i akademickiej oraz ich wychowawców, rodziców Projekt we współpracy merytorycznej z Fundacją „La Strada”.
Profilaktyką objęto 19 szkół ponad-gimnazjalnych, 1 gimnazjum, 1 parafię oraz 1 Pogotowie Opiekuńcze, zaś w warsztatach i spotkaniach wzięło udział 2.345 uczniów.
2003 - 2005 Caritas   Punkt Informacyjny dla Ofiar Przymuszonej Prostytucji" w ramach programu: „Budowanie Sieci Organizacji Partnerskich na Rzecz Pomocy Przymuszonej Prostytucji Stowarzyszenie jako partner programu udostępniło lokale w Katowicach i Opolu oraz wyłącznie dla realizacji programu zatrudniło 4 osoby.
2004  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
  Bezpieczna i zdrowa praca Aktywizacje zawodową, przygotowanie do poszukiwania pracy, szkolenia, pracownia rękodzieła którym uczestniczyło 36 osób.
2004  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
  Zaproszenie dla Magdaleny Zajęcia rozwojowe dla dziewcząt ze środowisk niewydolnych wychowawczo, z którego skorzystało 15 osób.
2004  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
  Na autostradę życia Praca wychowawczo-rehabilitacyjna, poradnictwo i pomoc dla rodzin realizowane w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wychowawczym, w którym wzięło udział 223 osoby.
2003  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
  Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy Magdalena  
2002 - 2004 Współpracujące Fundusze Holenderskidla Europy Środkowej i Wschodniej 21.500,00 EURO Prowadzenie profilaktyki, pomocy socjalnej i poradnictwa w środowisku kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą seksualną oraz prostytucją Przedmiotem niniejszego projektu  było zapewnienie kompleksowej opieki osobom zagrożonym różnego rodzaju przemocą. Organizacja „kompleksowej pomocy” wymagała dokończenia remontu otrzymanego budynku, w który miał  powstać Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy.
Przeprowadzenie remontu generalnego budynku o powierzchni 315m2 kosztowało ponad 300.000 zł.
W wyniku otrzymanej dotacji wykonane zostały prace remontowe i adaptacyjne budynku (izolacja, posadzki, podłogi, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, podwieszane sufity itp.).
2002 - 2004  

Urząd Miasta Katowice
&
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
66.000 PLN
(łącznie w latach 2002-2004)
 
Prowadzenie profilaktyki, pomocy terapeutycznej i szeroko rozumianego poradnictwa w środowisku dziewcząt i kobiet zagrożonych i dotkniętych przemocą seksualną i prostytucją, przebywających na terenie miasta Katowic
Projekt obejmował m.in. pacę  uliczną, pomoc psychologiczną, rzeczową, zajęcia grupowe, szkolenia, program profilaktyki przemocy, dyżury telefoniczne, udzielanie schronienia w Ośrodku do 1 roku.
Pracą indywidualną i grupową w ramach powyższego zadania objęto około 11.929 osób.
2002  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 ul. Modelarska 10,
40-142 Katowice
  Punkt Pomocy Kryzysowej Magdalena